_0006_pulsatron_series_e_plus_30_lt
_0005_pulsatron_series_e_plus_30_rt
_0004_pulsatron_series_e_plus_45_lt
_0003_pulsatron_series_e_plus_45_rt
_0002_pulsatron_series_e_plus_rear
_0001_pulsatron_series_e_plus_st_coverup
_0000_pulsatron_series_e_plus_straight

PULSAtron : Series E PLUS

เป็นปั้มเคมีที่มีคุณภาพสูง ด้วยการออกอย่างดีเลิศของระบบ บ่ารองลูกบอลล์ ร่องวาลล์ และลูกบอลล์ ทำให้ระบบมีความถูกต้อง และความแม่นยำสูงในทุกจังหวะของการทำงานของปั้มเคมี ให้ประสิทธิภาพด้านการล่อน้ำ (Priming) และมีแรงดูดดีมาก ประกอบกับแผงวงจรอีเล็คโทรนิคของปั้มที่มีเสถียรภาพมาก ทนอุณหภูมิสูง ไม่ก่อเกิดคลื่นรบกวนทางไฟฟ้า มีวงจรนาฬิกา ที่มีความเที่ยงตรงสูงและยังสามารถ ป้องกันการรบกวนไฟฟ้า ได้อย่างดีด้วย

  • Capacity : 9.5 – 94.6 LPH
  • Pressure : 2 – 10 Bar
  • Connections : 3/8” ID X 1/2” OD
  • 1/2” ID X 3/4” OD (LPH8 ONLY)
  • Optional Control: 4-20mADC direct or external pacing with stop function
หมวดหมู่: