_0002_pulsatron_series_30_lt
_0005_pulsatron_series_45_rt_0
_0004_pulsatron_series_rear_6
_0003_pulsatron_series_straight_1_0
_0001_pulsatron_series_30_rt_3
_0006_pulsatron_series_45_lt_2

PULSAtron : Series A PLUS

เป็นปั้มเคมีที่มีคุณภาพสูง ด้วยการออกอย่างดีเลิศของระบบ บ่ารองลูกบอลล์ ร่องวาลล์ และลูกบอลล์ ทำให้ระบบมีความถูกต้อง และความแม่นยำสูงในทุกจังหวะของการทำงานของปั้มเคมี ให้ประสิทธิภาพด้านการล่อน้ำ (Priming) และมีแรงดูดดีมาก ประกอบกับแผงวงจรอีเล็คโทรนิคของปั้มที่มีเสถียรภาพมาก ทนอุณหภูมิสูง ไม่ก่อเกิดคลื่นรบกวนทางไฟฟ้า มีวงจรนาฬิกา ที่มีความเที่ยงตรงสูงและยังสามารถ ป้องกันการรบกวนไฟฟ้า ได้อย่างดีด้วย

  • Capacity : 1.9 – 9.14 LPH
  • Pressure : 7 – 17 Bar
  • Connections : ¼” ID X 3/8” OD
หมวดหมู่: